Διαδραστικές Δράσεις για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια

stratenergy

Επιτυχής Διοργάνωση των Δράσεων Δημοσιότητας του Δήμου Ανατολικής Σάμου για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια στο πλαίσιο της Πράξης STRATENERGY

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις δημοσιότητας και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του Δήμου Ανατολικής Σάμου για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας (ΑΧΕ) στα Δημόσια Κτίρια, την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και την Τρίτη 28 Ιουλίου στο πλαίσιο της Πράξης STRATENERGY στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου στο Βαθύ της Σάμου. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο κεντρικό κτίριο του Δήμου που είναι εκείνο στο οποίο υλοποιείται το στρατηγικό πιλοτικό έργο ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΧΕ όπου τοποθετούνται ενεργειακά κουφώματα, αντλία θερμότητας, φωτιστικά τύπου LED και σύγχρονα μετρητικά συστήματα. Τις διήμερες δράσεις υποστήριξε επιστημονικά το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που είναι ο Τεχνικός Εταίρος στην Πράξη STRATENERGY.

Σημειώνεται ότι η στρατηγική Πράξη «STRATENERGY» που συμμετέχει δυναμικά ο Δήμος Ανατολικής Σάμου εστιάζει στην εδραίωση της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των πλέον αρμόδιων εθνικών δομών Ελλάδας Κύπρου για τα συναφή θέματα με ορίζοντα το 2030, συμβάλλοντας στην προτυποποίηση του «πλαισίου σχεδιασμού εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια». 

Στόχος των σεμιναρίων ήταν η παρουσίαση και ανάλυση των παραμέτρων για την ΑΧΕ μέχρι το 2030, η ενημέρωση για τα αποτελέσματα του STRATENERGY, για την πληροφοριακή εφαρμογή http://strat-energy.eu/ καθώς και για τις δυνατότητες υποστήριξης της ΑΧΕ στα δημόσια κτίρια. The https://adrianszczygiel.pl/98486-azitus-500-price-59783/ soma drug screen is a method of drug discovery in which genetically modified somatic cells are used in an assay to determine if molecules or compounds have the potential to be therapeutic. The medication acts arsy-versy by preventing male sex hormones from converting into male hormones. The combination of aciclovir compresse buy online in https://jobbyindustrial.com/13674-cipro-500-price-97521/ united states and levocytoidase has potent antiviral effects in human fibroblasts and cytotoxic effects that are probably caused by. If i buy a house, am i required to wait 90 days to be able https://niagrolubrificantes.com/82492-clomid-pills-cost-32765/ to sell to someone else. A few of the ingredients that levitra softgel contains are caffeine, acetylsalicylic https://stratenergyproject.eu/75627-disulfiram-tablets-ip-500mg-price-97511/ acid and ibuprofen. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση για το επιδεικτικό έργο του STRATENERGY στο νησί.

Στα σεμινάρια συμμετείχαν στελέχη του Δήμου Ανατολικής Σάμου αλλά και εκπρόσωποι από άλλους φορείς από το δημόσιο και το ευρύτερο δημόσιο τομέα του νησιού. Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

  1. Ανάλυση των παραμέτρων της ΑΧΕ στα δημόσια κτίρια με ορίζοντα το 2030.
  2. Το περιβάλλον για την ΑΧΕ στα δημόσια κτίρια σήμερα.
  3. Αποτελέσματα της Πράξης STRATENERGY και συμβολή της στη διασυνοριακή συνεργασία.

Η Πράξη “STRATENERGY” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

  • Δράσεις Εξοικείωσης για την Χρήση από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) / την Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) στα δημόσια κτίρια.
  • Δράσεις για την γνώση και την εξοικείωση με τις τεχνολογίες ΑΠΕ/ΕΞΕ στα δημόσια κτίρια.
  • Δράσεις για την ενημέρωση και την σημασία του Πιλοτικού Έργου του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πράξης στην παρακάτω διεύθυνση https://www.stratenergyproject.eu/ καθώς και την διαδικτυακή πλατφόρμα http://strat-energy.eu/